Image Alt
  /  Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden van Speelplezier: De Groene Hand zijn van toepassing op de verkoop van producten via de site: www.speelplezier.be, door een consument of ondernemer met betrekking tot de door verkoper in zijn online shop getoonde producten/diensten.

De klant heeft kennisgenomen van de inhoud van de algemene voorwaarden en aanvaardt dat deze tot de overeenkomst behoren. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die Speelplezier.be aanbiedt.

Het plaatsen van een bestelling op de website van www.speelplezier.be leidt tot de aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

Speelplezier behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Op lopende overeenkomsten gelden de voorwaarden die van toepassing waren op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

Wij verkopen onze producten uitsluitend aan consumenten met een leeftijd vanaf 18 jaar en enkel in hoeveelheden die voor consumenten gebruikelijk zijn.

 

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ā€œSpeeplezier.beā€: de website van De Groene Hand waarop de producten worden aangeboden en verkocht aan de klanten.

ā€œKlantā€: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een bestelling doorgeeft via de website ā€œwww.speelplezier.beā€.

ā€œBestellingā€: de aanvraag door de klant tot sluiting van een verkoopovereenkomst tussen Speelplezier en de klant van de internetwinkel ā€œwww.speelplezier.beā€ met betrekking tot de producten die worden aangeboden op ā€œwww.speelplezier.beā€.

ā€œProductenā€: alle goederen aangeboden door Speelplezier via ā€œwww.speelplezier.beā€ die het onderwerp kunnen vormen van Ć©Ć©n of meerdere overeenkomsten.

 

 

1. Verkoper

Speelplezier
Itegembaan 224
2590 Berlaar
Belgiƫ
E-mailadres: info@speelplezier.be
Ondernemingsnummer: BE 0822.250.786

2. Sluiting overeenkomst

Elke bestelling geldt als aanvaarding door de koper van deze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.

De klant en Speelplezier komen uitdrukkelijk overeen dat er een geldige overeenkomst tot stand kan komen door gebruik te maken van elektronische communicatievormen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet geen afbreuk aan de verbindende kracht van de overeenkomst. Voor zover de wet het toelaat gelden de elektronische bestanden van Speelplezier hiervoor als een vermoeden van bewijs.

 

3. Aanbiedingen en promoties

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat er een e-mail wordt verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres ter bevestiging van zijn bestelling.

ā€œSpeelplezier.beā€ behoudt zich het recht bestellingen te weigeren in volgende gevallen:

 • bij het niet voorradig zijn van een product;
 • bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant;
 • bij overmacht;
 • bij vaststelling van een ongeldige presentatie van producten in de webshop van Speelplezier;
 • bij het weigeren van de klant om vooraf te betalen.
4. Kortingen

Er kan slechts Ć©Ć©n korting gebruikt worden per bestelling en slechts Ć©Ć©n keer per persoon. Kortingen kunnen niet gebruikt worden in combinatie met andere acties, en kunnen niet ingewisseld worden voor contant geld (geen geldelijke waarde). Geannuleerde bestellingen maken een kortingscode ongeldig.

De aard, duur en vervaldatum van een aanbieding en overige specifieke gebruiksvoorwaarden vindt u in de uiting waarin de kortingscode is opgenomen.

Elke poging om het systeem en het gebruik van kortingen, vouchers of kortingscodes te manipuleren door gebruik van bulk invoer via derden partijen of syndicaten, macros, ā€˜scriptā€™, brute kracht, gemaskeerde identiteit door het manipuleren van IP adressen, het gebruik van andere entiteiten of elk ander geautomatiseerd middel of geautomatiseerde middelen (inclusief systemen die kunnen worden geprogrammeerd om in te voeren) maken de bestelling en het gebruik van de korting, voucher of kortingscode ongeldig.

5. Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW. De prijs vermeld in de e-mail ter bevestiging van een bestelling is de prijs verschuldigd door de klant. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. Tenzij anders aangegeven zijn alle prijzen van de producten zonder verzendingskosten meegerekend.

ā€œSpeelplezier.beā€ behoudt zich het recht om de prijs van een product te wijzigen op elk moment maar de producten worden steeds gefactureerd op basis van de geldende tarieven op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

Offertes van Speelplezier.be zijn gedurende 30 dagen geldig tenzij anders opgegeven.Ā 

6. Productinfo

De afbeeldingen van de producten op deze website zijn voor illustratieve doeleinden bestemd. ā€œSpeelplezier.beā€ doet zijn best om de kleuren zo nauwkeurig mogelijk weer te geven maar wij kunnen niet garanderen dat de weergave van kleuren op het beeldscherm van de koper exact overeenstemt met de kleur van de producten. De producten van de koper kunnen iets afwijken van deze afbeeldingen.

Hoewel ā€œSpeelplezier.beā€ zijn best doet, kunnen de afmetingen, gewichten en inhouden op onze website een redelijke afwijking vertonen met de ontvangen producten.

7. Betaling

Online betalingen gebeuren via de betalingsprovider Mollie, enkel met Bancontact. Een bestelling wordt behandeld van zodra we akkoord krijgen van de instelling voor de beveiligde bankbetaling.

Bij betaling met kredietkaart zijn de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Speelplezier.be kan geen partij gesteld worden tussen de klant en de kaartuitgever.

Bij betaling per overschrijving wordt het rekeningnummer en het te betalen bedrag meegedeeld in de e-mail ter bevestiging van de bestelling. De bestelling wordt verstuurd van zodra het verschuldigde bedrag is overgeschreven op de rekening van Speelplezier.be.

Voor betalingen per overschrijving van buiten Belgiƫ is het verplicht de IBAN en BIC code te gebruiken bij de betaling.

De factuurbedragen die onbetaald blijven na vervaldatum zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling forfaitair verhoogd worden met 10%, met een minimum van ā‚¬50 per factuur.

Bij laattijdige betaling door de klant of bij problemen bij betalingen van eerdere bestellingen is Speelplezier bevoegd een overeenkomst te ontbinden.

8. Levering

De levering van producten zal plaatsvinden in de mate van het mogelijke binnen het tijdstip zoals aangegeven op onze webpagina Verzending & Retour. De levering en de leveringsdatum worden afgesproken via e-mail/telefonisch met Speelplezier.be.

ā€œSpeelplezier.beā€ streeft ernaar bestellingen (houten speeltoestellen en veerdieren) die geplaatst en betaald worden op werkdagen, binnen de 2 Ć  3 weken na ontvangst van betaling, te verzenden. Kleinere bestellingen zoals schommelzitjes en accessoires kennen een levertijd van 5 werkdagen.

Deze levertijden gelden als indicatie en derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.

Een leveringstermijn wordt steeds als inlichting beschouwd en kan niet beschouwd worden als een exacte datum van en tijdstip van levering. Speelplezier.be neemt een inspanningsverbintenis op om zich in te zetten om de opgegeven termijnen zoveel mogelijk na te leven. Indien Speelplezier.be niet tijdig kan leveren, verwittigt zij de klant.

Tenzij anders aangegeven omvatten de op deze website vermelde prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de koper, deze kosten worden afzonderlijk vermeld. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

Leveringen vinden plaats op het door de klant bij de bestelling opgegeven adres. ā€œSpeelplezier.beā€ kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die door de klant zijn begaan bij het ingeven van het lever- en/of facturatieadres en die aanleiding kunnen geven tot vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

Indien een product niet in voorraad is wordt de klant via e-mail geĆÆnformeerd over een latere leveringsdatum.

Indien, in geval van problemen bij de bezorger, de leveringsdatum met 14 werkdagen overschreden wordt is de klant gehouden ons hiervan te informeren via e-mail. In dat geval kan de klant zijn bestelling annuleren en stort ā€œSpeelplezier.beā€ binnen de 10 werkdagen na het ontvangen van de informatie van niet-levering het betaalde bedrag terug op de rekening die ā€œSpeelplezier.beā€ van de klant doorgekregen heeft.

Indien, in geval van leveringsproblemen bij de leverancier, de leveringsdatum met 14 werkdagen overschreden wordt informeert ā€œSpeeplezier.beā€ de klant via e-mail. In dat geval kan de klant zijn bestelling annuleren en stort ā€œSpeelplezier.beā€ binnen de 10 werkdagen na het antwoord van de klant het betaalde bedrag terug op de rekening die ā€œSpeelplezier.beā€ heeft doorgekregen van de klant.

Indien de klant afwezig is bij de levering, zullen de goederen niet afgeleverd worden en terug meegenomen worden. De bijkomende behandelingskosten (vervoer, opslag, administratie, e.d.) zijn ten laste van de klant.

Van zodra de te leveren producten geleverd zijn op het opgegeven leveradres gaat het risico, voor wat de geleverde producten betreft, over op de klant. De handtekening van de klant bij levering dienst als bewijs dat de goederen in goede staat werden afgeleverd.

9. Verzendkosten

Bestellingen, zoals accessoires en schommelzitjes, worden als pakket verzonden via DPD. Bij elke bestelling ontvang je van DPD een Track & Trace-code. Hiermee kan je jouw pakket online opvolgen.

Voor bestellingen met leveradres in BelgiĆ« en indien het totaalbedrag lager is dan 75 euro, dan betaalt de klant 10 ā‚¬ verzendkosten (excl. BTW). Bestellingen met een totaalbedrag hoger dan 75 euro worden gratis verzonden binnen BelgiĆ«.

Momenteel nog niet mogelijk

Verzendingen buiten Europa kunnen enkel gebeuren mits uitdrukkelijk akkoord van ā€œSpeelplezier.beā€.

 

10. Garantie op fabricagefouten

Mocht na levering blijken dat een product fabricagefouten vertoont, dan vragen wij u een foto door te sturen via e-mail naar info@speelplezier.be. Deze foto wordt dan naar onze leverancier doorgestuurd ter goedkeuring voor het omruilen van het product.

Wij vragen u dit product terug te sturen en sturen wij u zonder verzendkosten een nieuw product (hetzelfde product of in overleg bepaald alternatief product) ter vervanging. Wij betalen u binnen de 10 werkdagen de verzendkosten voor het teruggestuurde product terug.

Wij vragen u deze onregelmatigheid onmiddellijk bij ontvangst te melden.

 

Wanneer wordt terugzending geweigerd

De Koper kan zich, naast de gevallen opgesomd in artikel VI. 53 van het Wetboek Economisch Recht, tenslotte niet beroepen op zijn/haar herroepingsrecht indien:

 • de geleverde producten zogenaamde ā€˜digitale uitgavenā€™ of gelijkaardige digitale producten zijn waarbij de Koper, in principe een code ontvangt die het gebruik van een bepaalde online dienst of product mogelijk maakt. Dit ongeacht het al dan niet downloaden of gebruik maken van de toegang tot de bestelde online dienst;
 • het bij de bestelde producten om studiedagen of opleidingen gaat;
 • de geleverde producten op maat werden gemaakt naar de aanwijzingen en wensen van de Koper;
 • bij onoordeelkundig of abnormaal gebruik van het product of bij gebruik van het product in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd
 • de geleverde producten van persoonlijke aard zijn;
 • voor normale slijtage van het product
 • bij commercieel gebruik
 • bij het niet nalezen van de gebruiks- en/of onderhoudsinstructies
 • de geleverde producten kunnen bederven of een verouderingsproces ondergaan;
 • bij beschadiging van het product door opzet of nalatigheid
 • de geleverde producten onvolledig, beschadigd, bevuild of op een aanzienlijke wijze gebruikt werden door de Koper.
 • indien het product door u werd gewijzigd of bij tussenkomst door een niet door Speelplezier aangewezen derde

 

Bij overmatige terugzendingen van bestellingen door de Koper behoudt Speelplezier.be zich het recht voor om toekomstige bestellingen te weigeren.

 

Verzending: verlies en schade

Speelplezier.be is niet aansprakelijk voor het verlies of de beschadiging van artikelen tijdens de verzending met DPD. Indien de bestelde artikelen tijdens de verzending schade hebben opgelopen, proberen we samen tot een oplossing te komen. Producten die online werden gekocht en bij de koper thuis werden afgeleverd: neem als koper contact op met info@speelplezier.be waarna jij als koper het product met aankoopbewijs dient terug te bezorgen op eigen kosten aan Speelplezier.

We staan er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Jij als koper bent verplicht de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dien je (alvorens over te gaan tot retour aan Speelplezier) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Speelplezier.

Klachten: Klachten en elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkomingen van een artikel of andere tekortkoming bij levering, dien jij als klant binnen de 8 dagen na levering te melden. Indien je dit niet doet, vervalt elk recht tot terugbetaling. Indien Speelplezier de door jouw aangegeven klachten correct bevindt, zal Speelplezier naar haar keuze of de geleverde zaken gratis vervangen of met jou een schriftelijke regeling over schadevergoeding treffen.

 

11. Overmacht

Noch Speelplezier.be, noch de Koper is aansprakelijk voor een vertraging of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, indien deze te wijten is aan overmacht. Onder overmacht wordt verstaan, zonder dat deze opsomming beperkend is: bevel van de overheid, mobilisatie, oorlog, epidemie, lock-out, staking, demonstratie, technische defecten in de overdracht van communicatie, brand, overstroming, ontploffing, gebrek aan grondstoffen of arbeidskrachten, gewijzigde globale economische omstandigheden, vandalisme, uitzonderlijke weersomstandigheden en alle omstandigheden die buiten de controle van Speelplezier.be liggen en de normale gang van zaken verstoren, zonder dat van Speelplezier.be vereist is om het onverwachte karakter van deze omstandigheden aan te tonen.

De partij die zich beroept op overmacht stelt de andere partij daarvan in kennis en neemt alle redelijke maatregelen nemen om de tijdelijke overmachtssituatie te overwinnen.

Indien de overmachtssituatie voor een periode van meer dan negentig (90) dagen duurt, heeft elke partij het recht de Overeenkomst te beƫindigen zonder dat enige vorm van vergoeding verschuldigd is aan de andere partij

 

12. Privacy

Als de koper een online bestelling plaatst, geeft hij Speelplezier hiermee toestemming om zijn gegevens op te slaan en te gebruiken enkel voor Speelplezier. In geen enkel geval zal Speelplezier deze gegevens delen met derden. De koper heeft steeds het recht deze gegevens op te vragen of aan te passen. Op deze manier respecteert Speelplezier de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privƩleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

Voor de communicatie met onze klanten en de vlotte afhandeling van bestellingen houden wij een aantal persoonsgegevens bij. Namelijk:

 • Voor en -achternaam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bankrekeningnummer

Wij verbinden ons ertoe de gegevens van onze klanten nooit door te geven aan derden. Bekijk hier ons Privacy Statement.

 

U kan op eender welk moment uw persoonsgegevens inkijken, wijzigen of geheel of gedeeltelijk laten schrappen. Dit kan door een e-mail te sturen naar info@speelplezier.be met uw vraag tot wijziging of schrapping.

 

13. Aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel advies aan de gebruiker worden beschouwd.

De aansprakelijkheid van Speelplezier.be is beperkt tot de vervanging of het herstel van de goederen zelf, elke gevolgschade of indirecte schade wordt afgewezen. Speelplezier.be is niet aansprakelijk voor het verlies of voor de schade van welke aard ook, die de Klant of een derde zou lijden bij het gebruik van de producten.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of paginaā€™s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of paginaā€™s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Speelplezier.be verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

14. Eigendomsrecht

Deze website is eigendom van de onderneming Speelplezier.be/D Groene Hand met ondernemingsnummer BE 0825.965.094.

De inhoud van de websites van Speelplezier.be, met inbegrip van de merken, logoā€™s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Speelplezier.be of rechthoudende derden.

De webshop Speelplezier.be werd ontwikkeld voor de persoonlijke en niet-commerciĆ«le doeleinden van de Klant. De integrale inhoud van de Speelplezier Webshop (inclusief lay-out en vormgeving van de website, teksten, grafieken, fotoā€™s, afbeeldingen, bewegende beelden, geluiden, illustraties en software enz.) is eigendom van Speelplezier.be of van verwante ondernemingen, licentienemers en/of content providers. Alle hieraan verbonden rechten, en in het bijzonder alle intellectuele eigendomsrechten, worden beheerd door Speelplezier.be.

De Klant mag de inhoud enkel downloaden en hiervan ƩƩn kopie maken voor louter persoonlijk, niet-commercieel gebruik op voorwaarde dat de inhoud van het materiaal waarop de intellectuele eigendomsrechten gelden in zijn oorspronkelijke staat blijft. Het kopiƫren of opslaan van om het even welke inhoud buiten persoonlijk, niet-commercieel gebruik wordt niet toegelaten.

Bij betwistingen hiervan kan met onderaan de vestigingsgegevens vinden om schriftelijk een klacht in te dienen, die daarna met de hoogste prioriteit zal behandeld worden.

De door de klant gekochte goederen blijven eigendom van Speelplezier.be tot volledige betaling van zowel de hoofdsom, het schadebeding, de intresten en de kosten.

Het risico op de goederen gaat evenwel naar de klant over vanaf het ogenblik van de levering, zelfs bij schade door toeval of overmacht.

Enkel en alleen met de uitdrukkelijke toestemming van Speelplezier.be kan informatie op de website elders worden gebruikt. Het is verboden om de diensten, de paginaā€™s van de Webshop of de informaticacodes die hierop betrekking hebben te wijzigen, te kopiĆ«ren, te reproduceren, te downloaden, te verspreiden, over te dragen of commercieel uit te baten en/of te verdelen.

15. Overige

Storing of vertraging door Speelplezier.be bij de handhaving van of gedeeltelijk handhaven van enige bepaling van de overeenkomst mag niet worden opgevat als een verklaring van afstand van een van haar rechten uit hoofde van de overeenkomst, nu of in de toekomst.

Indien op enig moment enige bepaling van deze algemene voorwaarden van verkoop op welke manier dan ook onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar zouden zijn of worden onder de toepasselijke wetgeving, zal noch de wettigheid, noch de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden en van de overeenkomst aangetast of beschadigd zijn op welke manier dan ook. Speelplezier.be en de Koper zullen alle redelijke inspanningen leveren en alle nodige maatregelen nemen om alle onwettige, ongeldige of niet-afdwingbare bepaling van deze algemene verkoopsvoorwaarden te vervangen door een wettige, geldige en afdwingbare bepaling, met in wezen dezelfde economische omvang voor de partijen en, in zoverre wettelijk is toegestaan, de oorspronkelijke bedoeling bevatten.

 

De originele van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden versie is opgesteld in het Nederlands. In geval van betwisting dienen deze Algemene Verkoopsvoorwaarden geĆÆnterpreteerd en uitgelegd worden naar de tekst en geest van de Nederlandstalige versie.

Iedere kennisgeving, klacht, vraag enz. die betrekking heeft of zich baseert op onderhavige Algemene Voorwaarden dienen schriftelijk te gebeuren op het hierboven vermelde adres. De respectieve afzender is verantwoordelijk voor het bewijs van ontvangst van elke kennisgeving.

Onderhavige Algemene Voorwaarden gelden zolang Speelplezier.be online Producten verkoopt via haar Website.

16. Copyright

Op alle fotoā€™s en beelden vertoond op de website van ā€œSpeelplezier.beā€ is copyright van toepassing. Dit geldt voor alle afbeeldingen, ongeacht de manier van verspreiden of de vorm waarin ze geleverd zijn.

Geen enkele foto mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, foto van foto, microfilm, digitaal of op welke andere wijze ook zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Speelplezier/De Groene Hand.

Indien u zonder voorafgaandelijke toestemming gebruik maakt van een foto van deze website, wordt u aangemaand het gebruik te staken en wordt een schadeclaim bij u ingediend.

 

17. Scheidbaarheid

Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

 

18. Toepasselijk recht

Indien er moeilijkheden ontstaan tijdens de uitvoering van een overeenkomst, verbinden de klant en ā€œSpeelplezierā€ zich ertoe, alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen, de mogelijkheid te onderzoeken tot een minnelijke schikking te komen. Indien dit geen oplossing biedt zijn enkel rechtbanken van Antwerpen bevoegd om kennis te nemen van eventuele vorderingen, ongeacht de plaats van levering of de woonplaats van de klant.

De overeenkomsten en alle juridische verslagen tussen de klant en ā€œSpeelplezierā€ zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

 

19. Klachten

Een klacht over onze producten of onze service? Contacteer ons via info@speelplezier.be en we hopen samen tot een geschikte oplossing te komen.

Ben je nadien niet tevreden met de geboden oplossing, dan heb je als consument in de EU ook de mogelijkheid om je klacht te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is, staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.